Latest Post

Anunt important!

Va rugam sa completati cu atentie plicul ce contine documentatia administrativa pentru programul COMERT, respectand indicatiile specificate in procedura, reproduse in paragrafele de mai jos ( nerespectarea acestor indicatii poate duce la respingerea dosarului):

” 5.10 Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) conform scrisorii de înştiinţare pe care aplicaţia o va transmite electronic fiecărui aplicant şi în termenul prevăzut la subpct. 5.8. alin. (1), într-un plic sigilat în care se vor regăsi cele 3 exemplare ale documentelor. Plicul trebuie să poarte menţiunea “Cerere tip acord de principiu pentru finanţare – Documentaţie administrativă– număr RUE ……“;

Pe plicul sigilat se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Destinatar:

– OTIMMC – adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedură);

– Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2015;

Expeditor:

– numărul de înregistrare on-line;

– denumirea completă a operatorului economic solicitant;

– numărul de înregistrare la ORC;

– CUI/codul de înregistrare fiscală;

– suma AFN solicitată;

– adresa solicitantului, inclusiv judeţul.

5.11.(1) Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de către administratorul societăţii aplicante, împreună cu documentaţia administrativă se depun la OTIMMC. OTIMMC va înregistra depunerea documentelor în Registrul Unic Electronic al programului şi va transmite aplicanţilor confirmarea de depunere a documentaţiei. OTIMMC nu va primi documentaţia administrativă dacă aceasta nu îndeplineşte condiţiile de la punctul 5.10.

(2) Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare şi toate celelalte documente, fotocopiile certificate, poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic fiind semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

(3) Prin copie certificată, în cadrul Programului, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea “conform cu originalul”.”

In other news